Các lựa chọn thay thế cho các khoản vay khẩn cấp

Trước khi vội vàng vay một khoản vay khẩn cấp, bạn có thể cân nhắc một số lựa chọn thay thế.

Thẻ tín dụng lãi suất thấp

Nếu bạn có tín dụng tốt, bạn có thể đủ điều kiện nhận thẻ tín dụng lãi suất thấp với APR giới thiệu 0% khi mua hàng trong một khoảng thời gian. Bạn có thể sử dụng thẻ tín dụng mới này như một khoản vay ngắn hạn và trả lại trong thời gian khuyến mại.

Bạn cần nhớ rằng việc đăng ký một thẻ tín dụng mới sẽ bắt đầu một cuộc điều tra khó, có thể ảnh hưởng đến điểm tín dụng của bạn. Và bạn chỉ nên tính phí những gì bạn biết rằng bạn có thể trả hết trong khoảng thời gian APR giới thiệu – mọi số dư còn lại sẽ bắt đầu tích lũy lãi suất nếu không được thanh toán kịp thời.

Kế hoạch hoàn trả hóa đơn y tế

Nếu bạn có một hóa đơn y tế đột xuất, bạn có thể nói chuyện với bệnh viện về các lựa chọn hoàn trả. Trong nhiều trường hợp, nhà cung cấp có thể làm việc với bạn về một gói thanh toán.

Một số bệnh viện cung cấp các lựa chọn hỗ trợ tài chính dành riêng cho các gia đình có thu nhập thấp hoặc có bảo hiểm thấp. Mỗi bệnh viện có thể có các chương trình hỗ trợ tài chính khác nhau, vì vậy hãy liên hệ để xem bạn có đủ điều kiện hay không.

Cơ cấu lại thanh toán khoản vay sinh viên

Những người đi vay cho sinh viên liên bang có thể giải phóng một số tiền bằng cách chọn một kế hoạch trả nợ dựa trên thu nhập, điều này có thể giúp cho các khoản thanh toán hàng tháng trở nên hợp lý hơn. Đây là kế hoạch trả nợ giới hạn khoản thanh toán hàng tháng của bạn ở một tỷ lệ phần trăm nhất định trong thu nhập tùy ý của bạn, điều này có thể làm giảm số tiền thanh toán hàng tháng của bạn.

Bạn cũng có thể xem xét việc hoãn lại hoặc không thanh toán để giải phóng một số tiền bằng cách tạm thời dừng thanh toán. Chỉ cần lưu ý rằng tùy thuộc vào các loại khoản vay sinh viên mà bạn có, các khoản vay của bạn có thể tiếp tục tích lũy lãi suất trong khi chúng được hoãn lại. Vì vậy, mặc dù hiện tại bạn đã thoát khỏi việc thanh toán, số dư tổng thể mà bạn cần thanh toán có thể tiếp tục tăng.

Cho vay khẩn cấp

Hạn mức tín dụng vốn

Bạn cũng có thể cân nhắc việc nhận hạn mức tín dụng sở hữu nhà – thường được gọi là HELOC. Nếu bạn là chủ sở hữu nhà, đây là một lựa chọn trong đó bạn sử dụng nhà của mình làm tài sản thế chấp khi đăng ký vay. Bạn sẽ cần biết chi tiết và thời hạn trả nợ của mình, bởi vì bạn có thể được yêu cầu trả lại khoản vay ngay sau kỳ hạn thanh toán hoặc có một khoảng thời gian nhất định để trả lại.

Close